Hizmet KoşullarıRındem Çay
1 kg logo

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

RINDEM ÇAY : RINDEM ÇAY Gıda Hizmetleri

Web Sitesi : www.rindem.com.tr

Ziyaretçiler : Web Sitesi’ ni kullanan tüm kullanıcı ve müşterileri ifade eder.

Kişisel Veri : Ziyaretçiler tarafından Web Sitesi kullanılırken RINDEM ÇAY’ a aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Taraflar : RINDEM ÇAY ve Ziyaretçiler olmak üzere sözleşmenin iki tarafını ifade etmektedir.

Taraf : RINDEM ÇAY ve/veya Ziyaretçiler’den herhangi birisinin karşısında olmak üzere konumlandırılan tarafı ifade eder.

Sözleşme : Web Sitesi’ ni kullanan Ziyaretçiler ile RINDEM ÇAY arasındaki anlaşmayı ifade eder.

2. Kişisel Veriler

RINDEM ÇAY, Web Sitesi’ nin kullanım süresi boyunca Ziyaretçiler’ in Kişisel Verilerini toplamaya, işlemeye, -verilerin Türkiye sınırları dışına aktarılması da dahil- kullanmaya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ve bununla sınırlı olmamak üzere, Kanun ve Türkiye'deki diğer yürürlükteki mevzuat uyarınca Ziyaretçiler’in Kişisel Veri’lerini özel kayıtlarda tutmaya, depolamaya, muhafaza edip, aktarmaya, belirli kriterlere göre sınıflandırmaya yetkilidir. RINDEM ÇAY, Kişisel Veriler ile ilgili olarak yasal mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerine uyacağını kabul ve beyan eder.

Ziyaretçiler, RINDEM ÇAY’ a sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve gerekli olduğu şekilde Kişisel Veri aktarımı yapacaktır. Ayrıca Ziyaretçiler, RINDEM ÇAY’ a aktarımını yapmış oldukları Kişisel Veriler’ in kullanımı ve işlenmesi yönünde yetkisinin bulunduğunu beyan ve taahhüt etmiştir.

Web Sitesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili her bir sekmede, uygulamada ne kadar süre harcadığı gibi Kişisel Veri niteliğinde olmayan genel bilgiler; Web Sitesi’nin kullanım istatistiklerini belirlemek, kullanım sorunlarını tespit etmek, Web Sitesi’nin ara yüzlerini/şeklini talebe göre revize etmek, gibi maksatlarla derlenmektedir.

3. Gizli Bilgi, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları, Ticari Markalar

Taraflar’ dan her biri doğrudan veya dolaylı şekilde edindiği tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, tabloları, çizimleri,  yazılı diğer verileri, know-how’ı, ticari, teknolojik ve bilimsel bilgileri, işletme bilgilerini, müşteri, ödeme, hesap ve hesaplama bilgilerini, ne şekilde edinildiği veya öğrenildiğinden bağımsız olarak diğer Taraf’ a ait bu gizli bilgilerin hiçbir kısmını, hangi sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi veya onun erişimine sunmamayı, gizli bilgileri işbu Sözleşme’ de belirtilen ve işbu Sözleşme’  nin imzalanmasına dayanak olan veya diğer Tarafça yazılı olarak izin verilen amaç haricinde herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

Taraflar, diğer Taraf’ a ait gizli bilgilerinin işbu Sözleşme uyarınca bunları öğrenme hakkına sahip olmayan şahıslara ifşasını önlemek için gereken önlemleri alacaktır. RINDEM ÇAY, Ziyaretçiler’in yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birisini ihlal etmesi halinde aradaki Sözleşme’yi derhal feshetme ve her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkını saklı tutar. Bu hak, RINDEM ÇAY’ un Sözleşme’ ye taraf olan Ziyaretçiler aleyhine sahip olabileceği diğer talep ve haklara halel getirmemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmet/ilişki neticesinde Ziyaretçiler tarafından elde edilen bilgi ve bulgular ve/veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar, tamamıyla RINDEM ÇAY’a aittir. Dolayısıyla Web Sitesi’nin kullanımı ve/veya sonrasında kullanımla ilgili olarak Taraflar arasında meydana gelen ilişkiler neticesinde RINDEM ÇAY’ un sistemini ve/veya ticari işleyişinin herhangi bir noktasını tekrardan revize etmesi ve/veya geliştirmesi söz konusu olabilecekse de, bu işler tamamen RINDEM ÇAY’ un kendi imkanlarıyla yapacağı işler olup, Müşteriler’ in bu işlerde herhangi bir katkısı veyahut dahili olmayacaktır. Ziyaretçiler işbu bent kapsamındaki şart ve hususları, 5 yıldan kısa olmak üzere, süresiz olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

4. Çerezler

Ziyaretçiler, Web Sitesi’ ni kullanmaya devam ederek, Web Sitesi’ ne erişim sağladığı cihaza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektedirler. Çerez yerleştirme uygulaması kişisel verilerin depolanması maksadı taşımamaktadır. Çerezlerin cihazlarına yerleştirilmesini istemeyen Ziyaretçiler internet tarayıcısı ayarlarını tercihlerine göre değiştirebilir ve/veya Web Sitesi’ ni kullanmayı sona erdirebilirler. Ziyaretçiler’ in internet tarayıcısı ayarlarını çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlaması halinde Web Sitesi’ ni kullanırken karşılaşabileceği uygulama ve imkanlar azalabilir.

5.  Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web Sitesi RINDEM ÇAY’ a aittir ve RINDEM ÇAY tarafından işletilmektedir. Web Sitesi’ni kullanacak Ziyaretçiler, Web Sitesi’ni kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okumalıdır. Web Sitesi’ nin kullanılıyor olması, bu şartların tamamının kabul edildiği anlamına gelecektir. Belirtilen şartların okunmamış olmasından kaynaklanabilecek zararlardan RINDEM ÇAY’ un hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Ziyaretçiler, işbu Sözleşme uyarınca makulen gerekli olanlar haricinde, yazılı, görsel, işitsel veya diğer biçimdeki sair materyallerin veya gizli bilgilerin RINDEM ÇAY’ un yazılı izin alınmadan çıkarılmayacağını ve RINDEM ÇAY’ un işbu Sözleşme uyarınca verdiği veya geliştirdiği diğer materyallerin izinsiz kullanımını veya ifşasını önlemek için RINDEM ÇAY’ un zaman zaman öngöreceği tüm makul prosedürleri kabul edip uygulayacağını taahhüt eder.

Web Sitesi üzerinden işlem yapan Ziyaretçiler, kendilerine sorulan sorulara doğru ve tam cevap vermelidirler. Aksi takdirde yapılan işlemle ilgili hak kaybı yaşamayı hatta işlem sebebiyle herhangi bir hak talebine bulunmamayı kabul etmiş sayılacaklardır. RINDEM ÇAY, kasti olarak yanlış bilgi ve belge veren Ziyaretçiler’ e karşı kanuni yollara başvurma hakkını saklı tutar.

6. Devir ve Temlik

Ziyaretçiler işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, RINDEM ÇAY' un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. RINDEM ÇAY işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’ den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, verilen hizmete devam etmek kaydıyla, yapılacak yazılı bildirim ile üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Ziyaretçiler’in devir ve temlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda genel fesih hükümleri uygulanır.

7. Tebligat

Ziyaretçiler’ in RINDEM ÇAY’ a bildirdikleri e-posta adresi, RINDEM ÇAY’ un Web Sitesi’ nde belirtilen güncel e-posta adresi, tebligat için geçerli e-posta adresleridir. E-posta adresi değişikliği, Ziyaretçiler tarafından on beş (15) gün içinde yazılı olarak RINDEM ÇAY’ a bildirilmedikçe RINDEM ÇAY’un yapacağı her türlü tebligat Ziyaretçiler tarafından bildirilen son e-posta adreslerine yapılır; tebligatlar, muhatabına ulaşmış ve yasal tebligat hükmünde sayılır.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlık çözüm merci Bursa Mahkemeleri ve icra daireleridir. Ziyaretçiler, RINDEM ÇAY’ un veri tabanı ile sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlar ile defter kayıtlarının; mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Hakkında
İletişim
© 2024Rındem Çay Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır Sitemizden İzinsiz İçerik Kopyalanamaz. Web Tasarım: Koray ÇOKOL